سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS 18001:2007
یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چارچوبی را فراهم می‌آورد که مسئولیت‌ و فعالیت‌های مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را مدیریت نماید. این چارچوب به نحوی طرح‌ریزی شده است که سازمان‌ها با استفاده از آن، فعالیتهای اثربخش‌تر داشته و بطور یکپارچه فعالیت نمایند.
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS بطور ویژه، فرایندی را برای بهبود مستمر عملکرد ایمنی وبهداشت شغلی و انطباق با الزامات قانونی تعیین کرده است.
OHSAS 18001 چیست؟
OHSAS 18001 یا الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد BS 8800 و سایر استانداردهای مرتبط می‌باشد.
این استاندارد در پی تقاضای موجود برای انطباق اثربخش با الزامات قانونی و جلوگیری از آشفتگی ناشی از افزایش تعداد استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی تدوین و ارائه گردید.
OHSAS 18001 با انعطاف‌پذیری، قابلیت ایجاد بستر یکپارچه با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001 را فراهم می‌سازد.
چگونگی عملکرد OHSAS 18001
OHSAS 18001 در برگیرنده چرخه PDCA( برنامه ریزی- اجرا – بررسی- اقدام) بوده و تاکید بیشتری بر روی بهبود مستمر دارد.
مراحل اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 شامل موارد ذیل است:
۱- برنامه‌ریزی: شناسایی عواملی از تجارت که بر روی ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر داشته و مشمول الزامات قانونی می‌شوند.
۲- اجرا و پیاده‌سازی: در مرحله اجرا اهداف ایمنی و بهداشت شغلی را با لحاظ نمودن بهبود مستمر، تعیین و جهت نیل به این اهداف برنامه‌ریزی نمایید.
۳- بررسی: بطور ادواری سیستم مدیریت را ارزیابی و ممیزی کرده و در صورت نیاز اقدام اصلاحی انجام دهید.
۴- اقدام: اهداف, خطی‌مشی‌ها, سیستم و برنامه‌های ایمنی و بهداشت شغلی را بر اساس عملکرد سازمان بازنگری نمایید. در این راستا برای سیستم گواهینامه اخذ نمایید و سیستم خود را تحت نظارت مستمر شرکت ثبت و صدور گواهینامه مانند SWISSCERT قرار دهید.
کاربرد OHSAS 18001
استاندارد OHSAS 18001 برای همه سازمانهایی کاربرد دارد که:  
 می‌خواهند سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پیاده‌سازی نمایند تا ریسک‌های موجود در فعالیت‌های تاثیرگذار بر پرسنل و سایر طرفهای ذینفع را کاهش داده و در نهایت حذف نمایند.
 از مزایای رقابتی پیاده‌سازی سیستم بهره ‌برند.
 سیستم مدیریت ایمنی را پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود دهند.
 از انطباق با خط‌مشی ایمنی و بهداشت شغلی اطمینان حاصل نمایند.
 انطباق با الزامات را به شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه، تامین کنندگان، سهامداران و اثبات نمایند.
 می‌خواهند خود ارزیابی نموده و انطباق با استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی را خود اظهاری نمایند.
شرح مراحل ثبت و صدور گواهینامه
 مرحله اول:
پرسشنامه مربوطه را از دفاتر شرکت SWISSCERT دریافت و تکمیل نمایید. این پرسشنامه ابزار مهمی برای شرکت SWISSCERT می باشد زیرا به کمک آن اطلاعات کافی در مورد مسایل ایمنی و بهداشت شغلی سازمان در اختیار شرکت SWISSCERT قرار خواهد گرفت. با استفاده از پرسشنامه شرکت SWISSCERT قادر خواهد بود پیشنهاد قیمت کاملی را ارائه کرده و مناسب ترین ممیز را انتخاب نماید.
 مرحله دوم:
در این مرحله پس از توافق در خصوص شرایط همکاری، پیش‌نویس قرارداد تهیه و جهت امضاء به سازمان ارائه می‌گردد، سپس قرارداد نهایی و امضا شده و همراه با پیش‌پرداخت مورد توافق به شرکت SWISSCERT ارسال خواهد گردید همچنین یک نسخه از مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را برای بررسی ارسال فرمایید.
 مرحله سوم:
در صورت نیاز ممیز از سازمان بازدیدی به عمل می‌آورد تا از در نظر گرفتن کلیه جنبه های اساسی و انتخاب تیم ممیزی مناسب اطمینان حاصل کند.
بازدید مذکور در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ برای ممیز و سازمان می‌باشد که نشان دهنده درک متقابل خواهد بود.
 مرحله چهارم:
ممیزی اصلی انجام می‌شود. یک گزارش رسمی تهیه می‌شود. توصیه برای صدور گواهینامه و یا سایر موارد مقتضی در جلسه اختتامیه ممیزی نهایی به سازمان اعلام می‌شود.
 مرحله پنجم:
پس از انجام اقدامات اصلاحی مشخص شده، گواهینامه رسمی صادر و سازمان در برنامه ممیزی مراقبتی قرار می‌گردید.
 مرحله ششم:
ممیزی‌های مراقبتی سالانه انجام می‌شوند. تعداد این ممیزی‌ها به پیچیدگی و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بستگی دارد.ممیزی مراقبتی پس از کسب توافق‌های لازم در مورد هزینه‌ها و برنامه ممیزی انجام می‌شود