محتوای دوره:

ضرورت اجرای بهبود مشارکت کارکنان و کار تیمی تاریخچه گروه های کنترل کیفیت در حل مسائل تعریف گروههای کنترل کیفیت اهداف گروه های کنترل کیفیت هفت گام حل مساله • تعریف مسئله o مشخصات صورت مسئله o تبدیل صورت مسئله به مشخصات بحرانی o تقسیم صورت مسئله به زیر مسئله های قابل حل • تعریف وضعیت موجود و هدف گذاری o تعیین وضعیت موجود مشخصات بحرانی صورت مسئله o هدفگذاری بر روی صورت مسئله • تجزیه و تحلیل علتها o ایجاد لیست کاملی از علتهای بالقوه o دسته بندی علتهای بالقوه o انتخاب اولیه مهمترین علتهای بالقوه • برنامه ریزی o تعیین لیست کاملی از بهبود بر روی علتهای انتخابی o برنامه ریزی اولیه برای انجام آزمایشی راه حلها • انتخاب و انجام اقدام اصلاحی o انتخاب بهترین راه حل با توجه به تحلیل هزینه-منفعت • بررسی نتایج o آیا نتایج حاصل از بهبود اثرگذار می باشد • استاندارد سازی و کنترل o ایجاد سیستمهایی برای جلوگیری از از بین رفتن بهبود انجام شده • تکنیکهای حل مساله o مفاهیم و تاریخچه سیگما o سطح سیگما و نحوه محاسبه آن o متدولوژیهای شش سیگما o تشریح متدو لوژی ، فازها و ابزارهای آن DMAIC o استاندارد های مرتبط با قابلیت اطمینان • نحوه پیاده سازی سیستم قابلیت اطمینان

هدف :

 هدف این دوره پرورش مهندسین و متخصصین در زمینه تحلیل آماری می باشد

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

 ۵ روزه