شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO 22000:2005 تا مرحله اخذ تائیدیه و مراحل اجرایی آن به شرح زیر می باشد :
۱- شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استانداردISO 22000 :
۱-۱- بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان
۱-۲- مطالعه ساختار سازمانی
۱-۳-بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع
۱-۴-دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
۱-۵- مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان
۱-۶-تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
۲-آموزش: آموزش استاندارد ISO 22000:2005 :
۲-۱-مستندسازی و تشریح الزامات استاندارد ISO 22000:2005
۲-۲-ممیزی داخلی الزامات استاندارد  ISO 22000:2005
۳-تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشکیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه
۴-طراحی سیستم : همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان سازمان در زمینه طراحی یا اصلاح سیستمهای مورد نیاز:
۴-۱- تدوین خط مشی ایمنی مواد غذایی
۴-۲- تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی
۴-۳- تدوین نقشه فرایندها
۵-      مستندسازی: مستندسازی فرآیندها و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری و فرم های مورد نیاز و نیز مدیریت منابع نسبت به الزامات استاندارد:
۵-۱- تدوین شناسنامه فرایندها
۵-۲-  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (شامل : الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات)
۵-۳-مسئولیت مدیریت (شامل : تعهد مدیریت، مشتری محوری، تعیین مسئولیت ها و اختیارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوین ماتریس ارتباط واحدها ، بازنگری مدیریت و تعریف ورودیها و خروجیهای آن  بر اساس استاندارد)
۵-۴- مدیریت منابع (شامل : فراهم کردن منابع، منابع انسانی و آموزش، زیر ساخت، محیط کار)
۵-۵- تدوین روش در جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری که می تواند پیامدهایی بر تحقق محصول ایمن داشته باشد
۵-۶- طرحریزی و تحقق محصول ایمن(شامل: برنامه های پیش نیازیPRP ، مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده ، مشخصات محصول نهایی، برنامه C&D ، مورد مصرف ، نمودارهای جریان مراحل فرآیند و اقدامات کنترلی بر آلودگی های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی، تجزیه و تحلیل خطر، استقرارPRP های عملیاتی ، استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق ، سیستم شناسایی و ردیابی ، کنترل محصول نامنطبق)
۵-۷- تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(شامل: صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی، کنترل پایش و اندازه گیری، ارزیابی نتایج تصدیق، بهبود مستمر)
۵-۸- تدوین نظامنامه سیستم ایمنی مواد غذایی
۶-   ممیزی داخلی:
۶-۱- تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
۶-۲- تدوین چک لیست ممیزی داخلی
۶-۳- انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی
۷-  تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:
۷-۱- حضور مشاور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت