استاندارد جهانی سنجش رضایت مشتری،ISO 10004:2004

 ISO 10004  چار چوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.این استاندارد ،راهنمایی است در خصوص طرح وبرنامه ریزی واجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان،این استاندارد باعث میشود که با طبقه بندی نیاز های مشتریان،مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ISO 10004  برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ،وسعت ونوع محصول انهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه میباشد.

 ISO 10004  مفاد قرارداد،پیمانها وقوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمیدهدوصرفا انها را در مسیر شخصی در جهت رضایت مشتریان حرکت می دهد.