HACCP به معنای ” تجزیه  وتحلیل خطر ونقطه کنترل بهرانی” است ویک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد.

HACCP  را میتوان یک سیستم کنترلی ویکی از راه کار های عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی(از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی )دارای کار برد بوده وبا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیند های غذایی اطمینان حاصل میگردد.

از دیدگاه کاربردی ، HACCP کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practices)GMP و(Good Hygiene Practices ) GHPرا در بر گرفته وتمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار میدهد.

امتیازات سیستم HACCP ،علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی وسازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت نظیر سری استانداردb>ISO 9001، کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی نیز میباشد.به کمک استقرار این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده وسیستماتیک جلو گیری بعمل می آید ، به نحوی که  فرآورده های غذایی هیچگونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد.