الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
ISO 14001:2004
ISO 14000 سری استانداردهای اختیاری است که برای ابزارها و سیستم‌های مدیریت زیست محیطی توسط سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) تدوین شده است. سری ISO 14000 شامل استانداردهایی برای ممیزی زیست محیطی، تحلیل چرخه حیات، ارزیابی عملکرد زیست محیطی و از این قبیل می‌باشد که شناخته‌ترین نوع این مجموعه، الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی- ISO 14001 :2004 می‌باشد.
سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2004
سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS) ساختاری متشکل از عناصر به هم مرتبط می‌باشد که رویه سازمان در مدیریت پیامدهای زیست محیطی مرتبط با فعالیت‌هایش را مشخص می‌کند. این عناصر شامل خط‌مشی‌ها، ساختار سازمانی، روش‌های اجرایی، مقاصد، اهداف و فرآیند‌های تعریف شده می‌باشد. برای اینکه این عناصر اثربخش باشند باید در ارتباط با یکدیگر و به صورت بخشی از سیستم مدیریت تجاری سازمان طرح‌ریزی و اجرا شوند. ISO 14001:2004 استانداردی از سری استانداردهای ISO 14000  می‌باشد که الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی کامل و اثربخش را تشریح می‌کند.

مزایای استقرار ISO 14001 در سازمان
منافع متعددی در پیاده‌سازی ISO 14001 نهفته است که عبارتند از:
۱-  ایجاد یک چارچوب برای رویکرد سیستماتیک و یکپارچه در مدیریت زیست محیطی به منظور پیونددادن مدیریت زیست محیطی به پیکره تجاری سازمان
۲-  ایفای نقش به عنوان عامل هدایت‌کننده و چارچوبی برای رسیدگی به مسایل زیست محیطی در ارتباط با مشتریان، سهامداران و سایر طرف‌های ذینفع
۳-  انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات از طریق ایجاد رویکرد سیستماتیک برای برآوردن الزامات قانونی فعلی و قابل شناسایی در آینده
۴-  کمک به سازمان برای اثبات انطباق در متعهد بودن به پیاده‌سازی خط‌مشی‌ها و بهبود مستمر در دستیابی به اهداف زیست محیطی به منظور نیل به اهداف کلی سازمان
۵- بهبود مدیریت ریسک‌های زیست محیطی
۶- استفاده بهینه از مواد اولیه و سایر منابع
۷- افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها
۸- قابلیت یکپارچه شدن با سیستم‌های مدیریت ISO 9000 و OHDAC 18001 در قالب سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
۹- ایجاد آمادگی در وضعیت‌های اضطراری
۱۰-  پایش و اندازه‌گیری پارامترهای زیست محیطی بحرانی
۱۱-  اعمال اقدام اصلاحی در صورت بروز مشکلات
۱۲-  نگهداری مناسب از سوابق زیست محیطی
۱۳-  ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
۱۴-  ارزیابی و بازنگری سیستم مدیریت زیست محیطی به منظور حصول اطمینان از اثربخش بودن، مناسب بودن و کفایت آن برای سازمان.
ارزیابی تفاوت‌ها بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب
سیستم‌های فعلی سازمان خود را با الزامات استاندارد ISO 14001 مقایسه کنید. از منابع درون و برون سازمانی بهره گیرید. این منابع باید مسلط بر زوایای مختلف استاندارد ISO 14001 و تفسیر این استاندارد و همچنین سیستم‌هایی که در حال حاضر در سازمان پیاده شده‌اند، باشند.
طرح‌ریزی برای بهبود
با توجه به ارزیابی تفاوتها بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، تعیین کنید کدام عوامل سیستم فعلی سازمان، نیاز به بهبود دارند تا الزامات ISO 14001 برآورده نمایند.
به طور همزمان مشخص کنید که سیستم‌های فعلی چگونه برای بالا بردن بهره‌وری قابل هدایت می‌باشند.
چه سازمانی می‌تواند گواهینامه ISO 14001 دریافت کند؟
ISO 14001 برای همه سازمان‌ها، اعم از تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و غیره که به دنبال پیاده‌سازی یا بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی هستند تدوین شده است. این استاندارد به بهترین وجه برای سازمان‌های خدماتی و تولیدی و نیز فعالیت‌های تجاری انتفاعی و غیرانتفاعی قابل کاربرد است. ISO 14001 انعطاف قابل ملاحظه‌ای نسبت به روش‌های اجرایی مناسب فعلی سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان، دارا می‌باشد.

ثبت و صدور گواهینامه
گواهینامه ISO 14001
شما می‌توانید سیستم مدیریت زیست محیطی خود را از طریق شرکت SWISSCERT (که دارای اعتبار از DACمی‌باشد) ثبت کنید و گواهینامه اخذ نمایید. این کار در قالب انجام ممیزی جهت مشخص شدن انطباق سیستم سازمان با الزامات ISO 14001 صورت می‌گیرد.
ممیزان واجد صلاحیت ما:
 خط‌مشی‌ها و روش‌های اجرایی سازمان را بازنگری خواهند کرد.
 عملیات سازمان را بررسی خواهند کرد.
 با کارکنان مصاحبه خواهند کرد.
 سوابق سازمان را مورد بررسی قرار خواهند داد.
تا تصدیق کنند که سیستم سازمان در برگیرنده همه الزامات ISO 14001 می‌باشد و به طور اثربخشی پیاده‌سازی و اجرا شده است. در صورتی که سازمان الزامات ISO 14001  را برآورده نماید شرکت SWISSCERT گواهینامه ISO 14001:2004 را صادر خواهد نمود.

 

 

شرح مراحل ثبت و صدور گواهینامه
 مرحله اول:
پرسشنامه مربوطه را از دفاتر شرکت SWISSCERT دریافت و تکمیل نمایید. این پرسشنامه ابزار مهمی برای شرکت SWISSCERT می‌باشد زیرا به کمک آن اطلاعات کافی در مورد محصولات و یا خدمات سازمان و فرایندها مرتبط در اختیار شرکت SWISSCERT قرار خواهد گرفت. با استفاده از پرسشنامه شرکت SWISSCERT قادر خواهد بود پس از بررسی کارشناسی پیشنهاد قیمت را ارائه نموده و تیم ممیزی مناسب را تخصیص دهد.
 مرحله دوم:                                                 
در این مرحله پس از توافق در خصوص شرایط همکاری، پیش‌نویس قرارداد تهیه و جهت امضاء به سازمان ارائه می‌گردد، سپس قرارداد نهایی و امضا شده و همراه با پیش‌پرداخت مورد توافق به شرکت SWISSCERT ارسال خواهد گردید.

همچنین ارسال یک نسخه از مستندات سیستم مدیریت کیفیت جهت بررسی، ضروری می‌باشد.
 مرحله سوم:
در صورت نیاز ممیز از سازمان بازدیدی به عمل می‌آورد تا از در نظر گرفتن کلیه جنبه‌های اساسی و انتخاب تیم ممیزی مناسب اطمینان حاصل کند.
بازدید مذکور در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ برای ممیز و سازمان می‌باشد که نشان‌دهنده درک متقابل خواهد بود.
 مرحله چهارم:
ممیزی اصلی انجام می‌شود. یک گزارش رسمی تهیه می‌شود. توصیه برای صدور گواهینامه و یا سایر موارد مقتضی در جلسه اختتامیه ممیزی نهایی به سازمان اعلام می ‌شود.
 مرحله پنجم:
پس از انجام اقدامات اصلاحی مشخص شده، گواهینامه رسمی صادر و سازمان در برنامه میزی مراقبتی قرار می‌گردید.