محتوای دوره:

-تعاریف و مفاهیم مرتبط با آموزش -مروری بر اهداف سازمان ها از اجرای آموزش و مزایای آن -جایگاه آموزش در سیستم های مدیریت -مروری بر رویکرد فرآیندی در چارچوب آموزش -تشریح الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015 -تحلیل و شناسایی نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی -مکانیزم های اجرایی، روش ها، معیارها و سازماندهی آموزش -ارزیابی میزان اثر بخشی آموزش -مروری بر نرم افزارهای کاربردی در آموزش موثر

هدف :

آشنایی شرکت کنندگان با الزامات استاندارد، فرآیندهای آموزش و نحوه استقرار سیستم کیفیت در حیطه دانشی و مهارتی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بازنگری فرآیند آموزش و بهبود مکانیزم های موجود در جهت ارتقاء اثر بخشی آموزشی.

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 9001، ISO 10015

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان آموزش، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت و رویکرد فرآیندی

دوره های مرتبط:

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )