محتوای دوره:

تعاریف، مفاهیم و تاریخچه ارگونومی ضرورت و برنامه های ارگونومی تعاریف و مفاهیم، ضرورت ها و برنامه های آنتروپومتری انواع آنتروپومتری و شاخص های آن اصول و قواعد فیزیولوژی کار اصول ارگونومی طراحی ابزار، نمایشگرها و حمل و نقل بار تکنیک های ارزیابی حالات فیزیکی بدن در هنگام کار طراحی ایستگاه های کار بر اساس اصول ارگونومی کار با کامپیوتر و مخاطرات آن  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با ارگونومی و اصول و تکنیک های آن در محیط کار 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری اصول ارگونومی در محیط کار 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

کتاب های مرتبط، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه ای، تولید و منابع انسانی ، نمایندگان مدیریت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی)، دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲