محتوای دوره:

• تعاریف • وازگان کلیدی • اعتبار سازی • تعریف شایستگی • کسب و کار

هدف :

 آشنایی با الگوی شایستگی مدیریت پروژه

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری الگوهای شایستگی در پروژه ها

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۴ روز