محتوای دوره:

-مبانی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -درک ایمنی و بهداشت و اهمیت آن – بحرانها و مولفه های ایمنی و بهداشت در محیط های کاری -مدیریت خطرات -روش های مقابله با عوامل آسیب رسان و مرتبط در ایمنی و بهداشت -آشنایی با ارزیابی و مدیریت ریسک ها -تقسیم بندی خطرات و عوامل آسیب رسان به ایمنی و بهداشت ارزیابی اثربخشی مدیریت ایمنی و بهداشت در محیط کار  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با اهمیت ایمنی و بهداشت شغلی شامل مبانی ، شناسایی و کنترل خطرات و عوامل آسیب رسان به نیروی انسانی در محیط کار  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشتی در محیط های کاری  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

توسط استاد ارائه میشود  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، ممیزان و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت ، کارکنان ایمنی و بهداشت و سایر نفرات تولیدی و فنی در شرکت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

HSE پیمانکاران، کنترل عملیات ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی (کاربرد در HSE، ISO14001 و OHSAS 18001) ، مدیریت ریسک  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲