محتوای دوره:

 تشریح مبانی ومفاهیم برنامه ریزی جانشینی وارکان اجرائی آن.  چگونگی نحوه تعیین شایستگیها باتوجه به نیازهای آتی وارزشها واستراتژی سازمان.  چگونگی نحوه طراحی نظام ارزشیابی افراد وانتخاب ابزارهای سنجش.  برگزاری آزمونهای جانشینی ساختاریافته(مصاحبه های ساختیافته مدیریتی)  برگزاری آزمونهای شبیه سازی جانشینی (آزمون کارتابل)  برگزاری آزمونهای ایفای نقش (آزمون تحلیل موردی یاواقعی)  برگزاری آزمونهای تحلیلی نقش فرد درگروه وآزمونهای تحلیل شخصیت  برنامه ریزی توسعه قابلیتهای فردی وتیمی .  ماتریس ارتباطی برنامه جانشین پروری باسایر برنامه های بهبود (ارزیابی وپرورش استعدادهای سازمان . مدیریت عملکرد. تجزیه وتحلیل مشاغل سازمانی . جبران خدمات کارکنان کلیدی و طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان)  آشنائی با نرم افزار سامانه برنامه ریزی جانشینی وارتباط آن با بانک استعدادهای سازمان.

هدف :

آشنائی با مبانی ومفاهیم تخصصی چگونگی نحوه ارزیابی وپرورش رهبران آینده سازمان بابهره گیری از متدولوژی استعدادیابی و شناسائی افراد مستعد سازمان برای تقبل مسئولیتهای رهبری ومدیریتی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

متون استاندارد طراحی شده توسط منابع معتبرآموزشی درسطح جامعه کیفیت اروپا و آمریکا : جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و سرپرستان

پیش نیاز:

آشنائی با مبانی ومفاهیم مدیریت عملکرد و ارزیابی وپرورش استعدادها (بانک استعدادهای سازمانی)

دوره های مرتبط:

مدیریت عملکرد ، تفکر سیستمی ، مدیریت دانش ، مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک تئوری های نوین سازمان ومدیریت ،طراحی مدل شایستگی سازمانی

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)