ی دوره:

 مروری بر تاریخچه ، دلایل شکل گیری و اهمیت مدیریت دانش  تعریف داده ، اطلاعات،دانش،خرد  انواع دانش،خواص دانش،چگونگی تبدیل داده و اطلاعات به دانش  تعاریف مختلف نوآوری ، نظام ها ،راهبردها و عناصر نوآوری در سازمان  متدولوژی بکارگیری نوآوری در سازمان و طرح های عملی در این زمینه  نقش نوآوری در مدیریت دانش  دانش آفرینی در سازمان  تبدیل دانش پنهان کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و جمع آوری آن در پایگاه دانش  ارزش یابی بازده سرمایه گذاری در مدیریت دانش  نتایج حاصل از مدیریت دانش،عوامل موثر در موفقیت و شکست آن

هدف :

آشنایی با مدیریت دانش ، مفاهیم مرتبط و دلایل شکل گیری، بررسی مزایا و منافع حاصل از سیستم مدیریت دانش و آشنایی با مفاهیم کاربردی نوآوری،اصول نوآوری و نگرش نوآورانه در مدیران،عوامل موثر در موفقیت بکارگیری نوآوری در سیستم مدیریت دانش

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

جزوات ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم مدیریت

دوره های مرتبط:

تفکرخلاق و کارآفرینی،کارتیمی،سیستم های انگیزشی،مدیریت استراتژیک، ،مدیریت منابع انسانی،مدیریت تحول

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)