محتوای دوره:

مفاهیم و تعاریف تشریح چرخه PDCA بررسی جایگاه تحلیل داده ها در سطح سازمان ابزارهای کاربردی تحلیل داده ها در سطح سازمان شناسایی دقیق مشکلات سازمان نحوه طراحی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ارتباط بین تحلیل داده ها و چرخه بهبود در سازمان ها اجرای نمونه هایی از ابزارهای و تکنیک های مطرح شده

هدف :

آشنایی با مفهوم تحلیل داده ها ، تسلط بر استفاده از روش های تحلیلی و ابزارهای آماری در راستای بهبود مستمر.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی مشکلات بالفعل و بالقوه سازمان ، تعریف و طرح ریزی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موثر.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران، کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی،تعالی سازمانی و کیفیت

پیش نیاز:

آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2008

دوره های مرتبط:

اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، دوره های سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO 9001:2008

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲