محتوای دوره:

تعاریف، هدف و روند تکامل سیستم HACCP حامیان بین المللی HACCP کاربرد و مزایای استقرار سیستم HACCP اصول کلی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع خطرات و هرم ایمنی مواد غذائی مروری بر الزامات استاندارد ISO 9001 پیش نیازها و اصول استقرار HACCP طرح ریزی و مراحل پیاده سازی سیستم تعیین حدود بحرانی در فرآیندها (CCP ها)  

 
     
     
 

هدف :

آشنائی با اصول، مفاهیم و روند استقرارHACCP ، شناخت مستندات مورد نیاز طی کارگاه های آموزشی در تلفیق با استاندارد ISO 9001 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی با سیستم HACCP و نحوه استقرار آن در سیستم مدیریت کیفیت صنایع غذایی. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 9001:2008و HACCP 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، نمایندگان مدیریت، اعضای کمیته های راهبری، ممیزین و کارشناسان صنایع غذائی  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005، سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005. 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲