زیر ساخت خدمات IT کنترل و طبقه بندی فعالیتهای خدمات فناوری اطلاعات آموزش و مسئولیت های کارکنان آشنایی با الزامات فضای ITIL 3 اصول مدیریت کیفیت در خدمات فناوری اطلاعات اصول رویکرد فرآیندی و سازمانهای فرآیندگرا ارتباط با سایر استانداردها و مزایای استقرار ISO 20000 الزامات سیستم مدیریت کیفیت خدمات IT بر اساس ISO 20000 نحوه صحه گذاری و تصدیق استاندارد  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت با رویکرد کیفیت در خدمات فناوری اطلاعات در سازمانها  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آماده سازی شرایط و الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO 20000 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استاندارد ISO 20000 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناسان کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

دوره های ممیزی و سر ممیزی سیستم مدیریت خدمات IT مبتنی بر استاندارد ISO 20000  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)