محتوای دوره:

 روند توسعه مدیریت کیفیت  تاریخچه مدل های تعالی سازمانی  آشنایی با روند توسعه مدل EFQM  اصول هشت گانه مدیریت کیفیت و سرآمدی  تشریح ساختار و معیارهای اصلی مدل EFQM  تشریح زیرمعیارها در مدل EFQM  پویایی،تعامل و ارتباط بین معیارهای اصلی و زیرمعیارها  تشریح منطق امتیازدهی RADAR و اجزا تشکیل دهنده آن  دلایل ضرورت به کارگیری مدل در ارتقا سطح عملکرد سازمان ها

هدف :

آشنایی با اصول مدیریت کیفیت و مدل EFQM (معیارهای اصلی ، زیر معیارها ، نکات راهنما و منطق امتیاز دهی RADAR)

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آماده سازی و فراهم کردن شرایط مناسب جهت خودارزیابی سازمانی و شرکت در جایزه ملی بهره وری.

منابع آموزشی :

مدل تعالی سازمانی EFQM، کتاب های راهنما ، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد،مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و تعالی سازمانی ،نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

خودارزیابی مبتنی بر مدل EFQM،تربیت ارزیاب EFQM،تدوین اظهارنامه مبتنی برمدل EFQM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲