محتوای دوره:

۱-مقدمه ۲- تعاریف ۳-تعیین حدود صحه گذاری با موقعیت روش های آزمون / کالیبراسیون ۴- شرایط انجام جهت انجام صحه گذاری روش، تضمین کیفیت نتایج ۵- روش های تضمین کیفیت و صحه گذاری روش ها ۶- تجزیه تحلیل های آماری نتایج به دست آمده از آزمایش ها ۷- جداول استاندارد / معیارهای پذیرش ۸- نمونه های عملی داده های آزمایش ( به صورت کارگاهی)  

 
     
     
 

هدف :

آموزش انجام فعالیت هایی در جهت اعتبار بخشیدن به نتایج آزمایش ، چگونگی صحه گذاری آزمایش هایی که توسط آزمایشگاه توسعه یافته اند و مستقیما از استانداردهای ملی یا بین المللی گرفته نشده اند.  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

انجام دوره ای تضمین کیفیت نتایج آزمون / کالیبراسیون ، اعتبار بخشیدن به روش های آزمایش که به استانداردهای ملی و یا بین المللی متصل نیستند 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

منابع آماری، مراجع معتبر از ” موسسه های ملی اندازه شناسی”  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

کلیه کارکنان آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 

 
     
     
 

پیش نیاز:

عدم قطعیت اندازه گیری (به صورت توصیه) 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

– 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )