محتوای دوره:

 مقدمه وکلیات  جنبه وپیامد زیست محیطی  تعریف جنبه وپیامد زیست محیطی  طبقه بندی ودسته بندی جنبه های زیست محیطی  شناسایی جنبه های زیست محیطی  استاندارد ۱۴۰۰۱وشناسایی جنبه های زیست محیطی  اشنایی با روش های شناسایی جنبه های زیست محیطی  ارزیابی جنبه های زیست محیطی  انتخاب شاخص های ارزشیابی پیامد های زیست محیطی  ارزشیابی پیامد های زیست محیطی

هدف :

آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامد های جنبه ها ، استفاده از نتایج ارزیابی جهت اعمال نگرش پیشگیرانه وکنترل پیشاپیش مخاطرات و کاهش ریسک های عملیاتی زیست محیطیISO14001:2004

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

 متن استاندارد ISO14001:2004 ، ISO14004:2004

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی

دوره های مرتبط:

 قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی محیط زیست تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2004

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )