محتوای دوره:

 مروری بر تعاریف و مفاهیم  مروری بر روش‌های شناسایی جنبه‌ها، پیامد ها و مخاطرات در یک سیستم بر اساس راهنمای ASQ  آشنائی با روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی و ریسک در سیستم های مختلف از جمله FMEA، FTA، PHA، SHA ، SSHA، FHA و WILIAM FINE و…..  آشنائی با مراجع اطلاعاتی و بررسی نمونه هایی از جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک  بررسی احتمال، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات  نحوه بررسی ریسک در سیستم ها  چگونگی دسته‌بندی پیامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزیابی‌ ریسک  اصول مدیریت ریسک و حدود ریسک قابل قبول  بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامدها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشهای متداول ارزیابی ریسک، استفاده از نتایج ارزیابی جهت اعمال نگرش پیشگیرانه وکنترل پیشاپیش مخاطرات و کاهش ریسک در سیستم ها. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناسایی جنبه ها و خطرات موجود در فرآیندها و فعالیت های سازمان ، انتخاب و بکارگیری روش مناسب برای ارزیابی اثرات و پیامدهای این خطرات، برنامه ریزی جهت انجام اقدامات کنترلی و پیگشرانه متناسب. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استاندارد BS 8800 ،ASQ Guideline  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان زیست محیطی  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم های مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )