محتوای دوره:

۱۲ نکته درخصوص فروش مهارت های مربوط به ایجاد و توسعه ارتباط موثر ایجاد باور به کیفیت در خدمت و محصول تقسیم بندی بازار و مشتریان طراحی فرایند مذاکره تهیه اسناد مشتری برنامه ریزی اغنایی مشتری سبک های مشاوره در فروش

هدف :

بیان تکنیکهای اصولی فروش به منظور توسعه و بکارگیری این مهارتها

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

.

منابع آموزشی :

.

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان واحدهای فروش

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

.

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۲