محتوای دوره:

چگونگی ارتباط فرآیند خودارزیابی با استراتژی های سازمان  اصول سرآمدی  مقدمه ای بر مدل EFQM  مراحل هشت گانه مدیریت اثربخش پروژه خودارزیابی  چگونگی هدایت چند رویکرد مختلف در خودارزیابی  نحوه شناسایی فرصت ها و تعریف پروژه های بهبود در سازمان بر مبنای خروجی ها خودارزیابی  ارائه تجارب خودارزیابی توسط مدرسین مورد تائید EFQM

هدف :

 طرح ریزی و اجرای پروژه خودارزیابی با استفاده از بهترین روش متناسب با شرایط سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت کامل جایگاه فرآیند خودارزیابی در استراتژی های سازمان،طرح ریزی و اجرای اثربخش و کارآمد پروژه خودارزیابی.

منابع آموزشی :

مدل تعالی سازمانی EFQM، کتاب های راهنما ، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد،مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و تعالی سازمانی ،نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

تشریح معیارهای مدل EFQM،تربیت ارزیاب مدل EFQM،طح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM،مدیریت مالی در سرآمدی براساس مدل EFQM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳