 سیر تحول در نظریه های مدیریتی  تئوری های رهبری  رهبری فرهمند  شبکه مدیریت  هدایت و رهبری سازمانی  ویژگیهای شخصیتی در رهبر  مرور سریع بر اصول و الزامات تعالی سازمانی  نقش عامل رهبری در تعالی سازمانی  بررسی معیارها و زیرمعیارهای مدل EFQM درخصوص رهبری بطور تفصیلی

هدف :

آشنایی با وظایف و اصول رهبری و تئوری های مورد نظر و نقش پارامتر رهبری سازمانی در توسعه تعالی سازمان ها .

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری وظایف و اصول رهبری و تئوری های مورد نظردر توسعه تعالی سازمان ها

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

تفکر خلاق و کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی،تعالی سازمانی و دوره های مرتبط .

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)