محتوای دوره:

 مقدمه ای برضرورت واهمیت سیستم های مدیریت وابزارهای آن.  آشنائی با فرآیندهای اصلی مدیریت درسازمان وزیرسیستمهای آن درحوزه های تخصصی  تبیین اهداف واستانداردهای عملکرد درفرآیند کنترل مدیریت (یکپارچگی اهداف)  نقش تعیین ماموریت وبرنامه ریزی استراتژیک سازمان درفرایند کنترل مدیریت  نقش سیستم یکپارچه سنجش عملکرد درفرایند کنترل مدیریت درحوزه برنامه ریزی استراتژیک  پالایش اطلاعات عملکرد درحوزه های تخصصی عملیات و پشتیبانی بارویکرد تحقق برنامه ها  چگونگی نحوه تجزیه وتحلیل اطلاعات درفرایند کنترل مدیریت  برنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد در فرایند کنترل مدیریت با رویکرد مدیریت استراتژیک  فرآیند کنترل مدیریت وفناوری نوین اطلاعات در حوزه نرم افزار سامانه مدیریت جامع  جایگاه کنترل مدیریت دراستانداردهای مدیریت ومدل سرآمدی سازمانی .

هدف :

 تشریح نقش واهمیت فرآیند کنترل مدیریت در ساختار اجرائی وفرآیند عمومی مدیریت درسازمان ها باتوجه به استراتژیهای مشخص شده درچشم انداز و برنامه های توسعه ای سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنائی با اصول وابزارها درسیستم کنترل مدیریت

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 مشاوران فعال درحوزه های سیستم مدیریت کیفیت وسرمایه انسانی ، کارشناسان تحول سازمانی ،کارشناسان سیستمها وروشها ، کارشناسان تولید ،کنترل کیفی و اداری ومنابع انسانی ومالی درسازمان ها.

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت

دوره های مرتبط:

– مدیریت عملکرد – مدیریت استراتژیک – استانداردهای مدیریت – مدل تعالی سازمانی (EFQM2010)

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )