محتوای دوره:

 آشنائی با مفاهیم کاربردی پاداش انگیزش کارکنان و آثار مورد انتظار و منابع تخصیص آن .  آشنائی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد ونظام توزیع پاداش انگیزش .  طرح ریزی وتدوین شیوه نامه توزیع دستمزد تشویقی(پاداش انگیزش) باتوجه به آثار ونتایج عملکرد .  طرح ریزی وتدوین شیوه نامه نظام انگیزشی نخبگان سازمانی برپایه ابتکارات ونوآوریها.  چگونگی نحوه بهره برداری از آثارتحلیلی عملکرد درتطبیق با نظام توزیع پاداش انگیزش وبرنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد (performance Development).  آشنائی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد و نظام توزیع پاداش انگیزشی .  آشنائی با چگونگی تجزیه وتحلیل داده های آماری عملکرد درتناسب با اهداف سازمان بابهره گیری از نظام هماهنگ سنجش عملکرد.  آشنائی با ماتریس ارتباطی سیستمهای توزیع پاداش انگیزش با سامانه نرم افزاری مدیریت عملکرد .

هدف :

 آشنائی باچگونگی استقرار سیستمهای نوین پرداخت پاداش انگیزش کارکنان براساس برنامه ریزی واجرای فرصتهای بهبود و بررسی آماری آثارتحلیلی عملکرد ناشی از آن .

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنائی با مدل های نوین واثربخش توزیع پاداش انگیزش کارکنان که برپایه ارتقای سطح اثربخشی عملکرد وارتقای سطح انگیزش کارکنان برنامه ریزی گردیده است وبه صورت محتوائی به آثار ونتایج عملکرد می پردازد.

منابع آموزشی :

 متون استاندارد طراحی شده توسط منابع معتبرآموزشی درسطح جامعه کیفیت اروپا و آمریکا : جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود در تضمین کیفیت وطرح وبرنامه سازمان ها.

پیش نیاز:

 آشنائی با مبانی ومفاهیم مدیریت عملکرد.

دوره های مرتبط:

 مدیریت عملکرد ، برنامه ریزی ومدیریت بهره وری ، تکنیک های ارتقای بهر ه وری

کارگاه آموزشی:

 دارد

مدت دوره:

 ۲روز (۱۶ ساعت)