محتوای دوره:

– مزایا و الزامات استقرار سیستمهای مدیریت HSE-MS در سازمان ها بررسی ضوابط ، قوانین و مقررات موثر بر HSE-MS در ایران مروری بر عناصر و الزامات سیستم مدیریت HSE-MS از دیدگاه ممیزی شناسایی الزامات مورد ممیزی در سیستم مدیریت HSE-MS آشنایی با راهنمای ممیزی ISO19011:2002 به عنوان مرجع معتبر در فعالیتهای ممیزی اصول و مراحل انجام ممیزی طراحی چک لیست ممیزی اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات روانشناسی ممیزی مشخصات ممیزی اثربخش  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE و نحوه شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای برنامه های ممیزی بر مبنای سیستم مدیریت HSE-MS 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن سیستم مدیریت HSE-MS و ISO 19011:2002 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان زیست محیطی و ایمنی و بهداشت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت HSE-MS 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

تشریح الزامات HSE-MS ، HSE-MS پیمانکاران  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳