 آشنائی با مفاهیم شایستگی و هرم شایستگی درسازمان براساس مدل مایکل آرمسترانگ .  آشنائی با چگونگی نحوه شناسائی استعدادها درسازمان وطبقه بندی آنها براساس شایستگی.  آشنائی با سطوح طبقه بندی شده مهارتی عملکرد درسازمان .  آشنائی با طراحی مدل مفهومی شایستگی در سازمان .  چگونگی آشناسازی کارکنان بامفاهیم شایستگی ومنشوراخلاقی کارکنان.  طراحی مدل هرم شایستگی سازمان وتعیین چگونگی نحوه دستیابی به اهداف درمدل مذکور .  ماتریس ارتباطی هرم شایستگی و بانک استعدادها درحوزه ارزیابی استعدادها در سامانه نرم افزاری جانشین پروری

هدف :

 آشنائی با فرآیند طراحی وتدوین مدل شایستگی (شایسته سالاری) درسازمانهائی که متقاضی ایجاد مرکز ارزیابی و پرورش استعدادهای سازمانی وبانک استعدادها درمجموعه خود می باشند.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنائی با چگونگی طراحی مدل شایسته سالاری درسازمان وبهره برداری از اطلاعات آن درتدوین منشوراخلاقی و برنامه جانشین پروری.

منابع آموزشی :

 متون استاندارد طراحی شده توسط منابع معتبرآموزشی : جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود در حوزه منابع انسانی و دفاتر مطالعات وبهره وری وتضمین کیفیت

پیش نیاز:

 آشنائی با مبانی ومفاهیم ارزیابی وپرورش استعدادهاو ارزیابی وسنجش مهارتها.

دوره های مرتبط:

 ارزیابی وپرورش استعدادها  مدیریت دانش  مدیریت خلاقیت-شناسائی نبوغ  تئوری های نوین سازمان ومدیریت  برنامه ریزی جانشینی (جانشین پروری).  ارزیابی وسنجش مهارتها  مدیریت عملکرد

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )