محتوای دوره:

 اصول کمکهای اولیه  روش برخورد با مسدوم  احیاء قلبی / ریوی CPR  اقدامات در خونریزی ها  اقدامات در شکستگی ها  اقدامات در مار گزیدگی ها  پانسمان و بانداژ  زخمها  سوختگی ها  مسمومیت ها  حمل مسدوم  تریاژ  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با اصول کمک های اولیه و امداد و نجات 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری اصول کمک های اولیه و امداد و نجات 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 کتاب های مرتبط، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

کلیه کارکنان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )