محتوای دوره:

بهبود کیفیت با آزمایشات اصول طراحی آزمایشات اصول فرآیند گرایی ویژگی شناسی یک فرایند بهینه سازی یک فرایند طراحی یک محصول آزمایش هایی با یک عامل تجزیه وتحلیل باقیمانده عامل های بلوک بندی واغتشاش خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها آزمایش های عاملی

هدف :

یادگیری اصول پیشرفته کنترل فرآیند آماری SPC بمنظور ارتقاء سطح دانش مسئولین مرتبط

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

درک بهتر فرآیندهای سازمان، شناسایی علل ایجاد عیوب، استفاده موثر از ابزارهای آماری، کشف نقاط قابل بهبود و تحت کنترل درآوردن فرآیندها.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران، کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی و کیفیت

پیش نیاز:

آشنایی با اصول کنترل کیفیت

دوره های مرتبط:

طراحی آزمایش ها DOE،تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA ، ابزارهای هفتگانه آماری

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )