محتوای دوره:

 آشنایی با تعاریف و اصطلاحات  آشنایی با مفاهیم و واژگان مقوله ایمنی موادغذایی  الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  برنامه های پیش نیازی (PRPs)  برنامه های پیش نیازی عملیاتی (OPRPs)  اصول HACCP  روش شناسایی خطرات بر اساس درخت تصمیم گیری و ارزیابی آنها  نحوه تشخیص نقاط کنترل بحرانی( CCP)  آشنایی با روش های GMP  نحوه تهیه مستندات و پیاده سازی سیستم  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی با نحوه انجام ممیزی در قالب کارگاه های آموزشی ، یافتن عدم انطباق های سستمی و اجرایی و ارائه راهکارهای موثر جهت رفع آنها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO 22000:2005، جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران اجرایی،کارشناسان،نمایندگان مدیریت و ممیزان داخلی،مشاوران در صنایع غذایی 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005،سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )