محتوای دوره:

تعریف سیستم، مدیریت و اصول مدیریت سیستم ها شناسایی ارتباطات و نحوه تاثیرگذاری سیستم ها بر یکدیگر آشنایی با تعاریف و مفاهیم ارائه شده در استانداردهای سه گانه آشنایی با مدیریت فرآیندها و کاربرد آن در مدیریت یکپارچه تشریح الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستم های مدیریت آشنایی با مستندات سیستم مدیریت یکپارچه آشنایی با نحوه تدوین مستندات  

 
     
     
 

هدف :

تشریح الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، ارائه راهکارهای مناسب جهت استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تدوین مستندات سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، درک مکانیزم یکپارچه سازی فرآیندهای سازمانی و آماده سازی سازمان در راستای اجرای اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 14001:2004 ، ISO 9001:2008 ،OHSAS 18001:1999  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و نمایندگان مدیریت، اعضای کمیته های راهبری، ممیزین و کارشناسان سیستم های مدیریت یکپارچه  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲