محتوای دوره:

 خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب  بهداشت آب  اصول بهداشتی مسکن  بهداشت مسکن  سر و صدا  نور  توصیه هایی برای پیشگیری از بروز حوادث  

 
     
     
 

هدف :

 آگاهی به مسایل بهداشتی محیط زندگی انسان 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناخت راه های نفوذ آلودگی به محیط زندگی و مقابله با آن 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مسئولین کار در سازمان ها، کارکنان و کارگران 

 
     
     
 

پیش نیاز:

– 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

ندارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )