محتوای دوره:

تعاریف و اصطلاحات مرتبط با بحران تعیین خط مشی و اهداف مدیریت بحران دسته بندی انواع بحران از دیدگاه ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای بررسی پیامدهای بحران ( از دیدگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی) اثرات بالقوه و بالفعل بحران تشکیل تیم مدیریت، سازماندهی و تهیه طرح عملیاتی برای کلیه شرایط بحرانی تدوین برنامه اضطراری و اقتضایی مدیریت بحران برای آمادگی و واکنش موثر تعیین مکانیزم های اطلاعاتی در مدیریت بحران ایجاد سیستم های پشتیبانی مناسب در مدیریت بحران

هدف :

آشنایی با الزامات مورد نیاز جهت آمادگی، سازماندهی و واکنش موثر در برابر بحران های متفاوت، مروری بر تشکیل تیم های مرتبط و تجهیزات ضروری.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

طرح ریزی، اجرا و پایش ساختار مدیریت بحران در سازمان.

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 15544:2000 و ISO 13702 ، کتاب های مرتبط

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سازمان ها

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت

دوره های مرتبط:

تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر، فرهنگ ایمنی و نقش مدیریت در فرآیندهای ایمنی.

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲