محتوای دوره:

 انواع تصمیم گیری درقالب تصمیم گیری های اقتضائی تصمیم گیری ادراکی / شهودی  تصمیم گیری ونقش آن درفرهنگهای مختلف (فرهنگ وظیفه مدار ، فرهنگ حمایت مدار و….)  عوامل موثربرتصمیم گیری درقالب ( اختیار تصمیم گیرندگان ، اطلاعات دردسترس تصمیم گیریندگان، به موقع بودن تصمیمات ، سازگاربودن تصمیمات با محدودیت های عملیاتی، درک افراد انجام دهنده کارها ، پاداش انجام کار بیشتر اززیانهای آن وچگونگی هدایت تصممیم گیری به حوزه افزایش بهره وری  کاربرد گروه ها درتصمیم گیری ادراکی/ شهودی  اتحاد وتعارض گروه ها درفرآیند تصمیم گیری( HICO.LOCO )  نقش گروههای منسجم درتصمیم گیری منطقی  گروه ها وکارائی صنعتی  گروه ها و روابط صنعتی

هدف :

 تشریح نقش واهمیت مهارت یا مهارتهائی است که فرد یا گروه را دراتخاذ تصمیمات مناسب ازطریق فهم آزمون ، واضح گفتن بیانیه ها ، گوش کردن عقاید دیگران وخلاصه کردن موضوعات یاری می دهد.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری مهارتهایی که فرد یا گروه را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری می دهد

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با فرهنگهای سازمانی وموضوع ارزشهای سازمانی

دوره های مرتبط:

تکنیکهای حل مسئله ، مدیریت بهره وری ، کنترل مدیریت ، مدل تعالی سازمانی (EFQM2010)

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)