محتوای دوره:

 تاریخچه و مراحل شکل گیری مدیریت دانش و مفاهیم پایه  انواع دانش،خواص دانش،چگونگی تبدیل داده و اطلاعات به دانش  تعاریف مختلف مدیریت دانش ، نظام ها ،راهبردها و عناصر مدیریت دانش  متدولوژی استقرار نظام مدیریت داش در سازمان و طرح های عملی در این زمینه  نقش فناوری اطلاعات ،فرهنگ سازی و منابع انسانی در مدیریت دانش  تبدیل دانش پنهان کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و جمع آوری آن در پایگاه دانش  نتایج حاصل از مدیریت دانش،عوامل موثر در موفقیت و شکست آن  بررسی و مرور معیارهای مدل EFQM  بررسی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با مدیریت دانش در مدل EFQM  نقش مدیریت دانش در ارتقای سرآمدی سازمان ها

هدف :

شناسایی و بکارگیری انواع دانش های سازمانی،ایجاد پایگاه دانش سازمانی جهت جلوگیری از حل مجدد یک مسئله حل شده توسط افراد مختلف در راستای خلق دانش بیشتر در سازمان و شناسایی نقش مدیریت دانش در EFQM

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری انواع دانش های سازمانی،ایجاد پایگاه دانش سازمانی جهت جلوگیری از حل مجدد یک مسئله حل شده توسط افراد مختلف در راستای خلق دانش بیشتر در سازمان و شناسایی نقش مدیریت دانش در EFQM

منابع آموزشی :

جزوات ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

-کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم مدیریت

دوره های مرتبط:

مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرافزارCRM،تفکرخلاق و کارآفرینی،کارتیمی،سیستم های انگیزشی،مدیریت استراتژیک،BSC،مدیریت منابع انسانی،مدیریت تحول

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)