محتوای دوره:

 زیر ساخت امنیت اطلاعات  امنیت فیزیکی و محیطی  امنیت تبادل اطلاعات  تداوم امنیت  تشریح الزامات استاندارد ( موارد مرتبط با ریسک های امنیت اطلاعات )  تشریح متدولوژی های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات  انواع ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  روش های ارزیابی و مقابله با انواع ریسک امنیت اطلاعات  نحوه مقاوم سازی سیستم در برابر ریسک های احتمالی امنیت اطلاعات

هدف :

 آگاه سازی افراد و سازمان ها نسبت به ریسک های احتمالی در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و برنامه ریزی و سازماندهی و کنترل ریسک ها و مخاطرات .

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 سازماندهی مناسب برای توانمند سازی سیستم اطلاعات مدیریت در برابر انواع ریسک

منابع آموزشی :

 استاندارد ISO 27001 , ISO 27005

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناس کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم و اصول IT و الزامات استاندارد ISO27001

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 27001

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )