محتوای دوره:

 معرفی عمومی مدیریت فناوری اطلاعات و اهمیت آن در رقابت تجاری  آشنایی با استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات  تشریح مفاهیم اصلی واهداف در مداومت کسب و کار  تشریح استاندارد BS25999-2:2007 به عنوان استاندارد مهم در مدیریت مداومت کسب و کار  ساختار استاندارد BS25999-2:2007  مدل عمومی استقرار استاندارد BS25999-2:2007 در سازمانها  نقش تعاملی مداومت کسب و کار بر اساس BS25999-2:2007 در سایر استانداردهای IT  اصول کلی صحه گذاری و تصدیق استقرار BS25999-2:2007 در سازمان ها  آشنایی با مسیر استقرار و پیاده سازی تداوم کسب و کار و اصول تهیه BCP , DRP  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با اهمیت و نقش مداومت کسب و کار در سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد BS25999-2:2007  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی با الزامات و کاربردهای استاندارد BS25999-2:2007 در سازمانها و چگونگی صحه گذاری و تصدیق آن .  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استاندارد BS25999-2:2007  جزوه استاد  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد ، مدیران IT ،نمایندگان مدیریت ، کارشناسان کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها، دفاتر  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت اطلاعات 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 دوره های حاکمیت فناوری اطلاعات ، دوره های امنیت اطلاعات ،  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )