محتوای دوره:

 مفاهیم و روند تکاملی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  رویکردها و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک  رویکرد توصیفی و متدولوژی ابداعی برای تحقق فرصت های سازمان  الگوی چشم اندازها، متدولوژی ترسیم چشم انداز سازمان  تحلیل محیط و حوزه های فرصت بر مبنای رویکرد جستجوی فرصت ها و عوامل محیطی موثر  روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در حوزه های فرصت KFS و تحلیل گلوگاه CSF  مدل کارت امتیازی متوازن، روش ترسیم نقشه استراتژی و تسری استراتژی به سطوح عملیاتی ( روش BSC)  رویکردها و روش های تحلیل شایستگی های بنیادین (Core Competencies )  رویکردها و روش های مدیریت عملکردها و باز نگری استراتژی ها

هدف :

 آشنایی با متدولوژی کارت امتیازی متوازن جهت جاری سازی موثر و ارزیابی اجرای استراتژی ها درکلیه سطوح سازمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 مشارکت در تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک در سازمان، جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

 آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره های مرتبط:

 مدیریت تحول، تدوین اثربخش طرح های تجاری، مهندسی مجدد فرآیندها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)