محتوای دوره:

– معرفی استاندارد و اصول و مفاهیم اساسی در مدیریت پروژه – چرخه عمر پروژه ، ذینفعان و ساختارهای سازمانی پروژه – معرفی حوزه ها و گروه های فرآیندی مدیریت پروژه – مدیریت یکپارچگی پروژه – مدیریت محدوده پروژه – مدیریت زمان پروژه – مدیریت هزینه پروژه – مدیریت کیفیت پروژه – مدیریت منابع انسانی پروژه – مدیریت ارتباطات پروژه – مدیریت ریسک پروژه – مدیریت تدارکات پروژه

هدف :

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 2012 با هدف کسب توانایی در طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت پروژه متناسب با نیاز سازمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت پروژه در سازمان، کشف و شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر PMBOK 2012

منابع آموزشی :

متن استاندارد PMBOK Guide 2012

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان مدیریت و کنترل پروژه، کیفیت و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت

دوره های مرتبط:

مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳روز ( ۲۴ ساعت )