محتوای دوره:

 مدیر تغییر چیست؟  آشنایی با انواع تغییر در سازمان ، ماهیت و انواع تحول  انواع مقاومت در برابر تغییر  کوه یخی تغییر  فازهای تغییر و تشریح فازهای آن  الگوهای هم سازی با محیط  آشنایی با مدل جامع تغییر  آشنایی با مدل ADKAR  تحول سازمانی ، راهبردهای تحول و مکانیزم های اجرای راهبردها  فرهنگ تحول و نحوه پیاده سازی آن در سازمان

هدف :

تحول یک ضرورت اجتناب‌ناپذیراست.هرسیستمی اگرایستاو ثابت باشد پس ازچندی بدلیل وجودقانون آنتروپی مثبت نابود خواهد شد.برای پیش‌گیری ازفنا ونابودی،تزریق آنتروپی منفی ضروری است واین چیزی جزپویایی،انعطاف وقابلیت واکنش دربرابرمحیط متغیرنیست.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی با چگونگی ایجاد تغییر و تحول در سازمان

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

 ندارد

دوره های مرتبط:

 مدیریت استراتژیک  مدیریت عملکرد سازمانی  تعالی سازمانی

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

 ۲ روز ( ۱۶ساعت)