محتوای دوره:

 آشنایی با سازمان  تعریف امور اداری از نظر سازمان  وظایف امور اداری  تشکیلات امور اداری  مدیریت منابع انسانی، اداره امور کارکنان، کارگزینی به عنوان واحد مسئول یافتن  تعاریف شغل سازمانی، وظیفه، کار  وظایف کارگزینی

هدف :

 آشنایی با سازمان و تشکیلات سازمانی، آشنایی با واحدهای پشتیبانی سازمان و اهداف آنها، مدیریت امور اداری و کارگزینی و آشنایی با وظایف کارگزینی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 تهیه احکام کارگزینی و برقراری حقوق و مزایای شغلی، تهیه آمارهای پرسنلی و ارزشیابی کارکنان، توانایی در مدیریت امور اداری.

منابع آموزشی :

جزوه

قابل استفاده برای:

 مدیران عامل، مدیران و کارشناسان امور اداری و پرسنلی

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

 ۲ روز (۱۶ ساعت)