محتوای دوره:

 مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی  مروری بر الزامات استاندارد ISO 50001 ویرایش سال ۲۰۱۱  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت انرژی از دیدگاه ممیزی  آشنائی با استاندارد جدید ممیزی ISO 19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد  مدیریت ممیزی و اصول آن  اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نیاز یک ممیزی  پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی  طراحی چک لیست های ممیزی  اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

هدف :

 شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم های مدیریت انرژی.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 طرح ریزی، اجرا، پایش و بازنگری شیوه انجام ممیزی های داخلی انرژی در سازمان ها.

منابع آموزشی :

 متن استاندارد های ISO 19011:2011، ISO 50001:2011 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود و تضمین کیفیت

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات استاندارد ISO 50001:2011

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011،سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )