محتوای دوره:

 مفاهیم و تعاریف  شناسایی ارتباطات و نحوه تاثیرگذاری سیستم ها بر یکدیگر  مروری بر الزامات استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با دیدگاه ممیزی  IMS به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستم های مدیریت  اصول کلی ممیزی و تعیین ریسک در ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی و اجرای ممیزی  طراحی چک لیست های ممیزی ، اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  صلاحیت و ارتقاء صلاحیت ممیزین  طراح سیستم گزارش دهی در جهت ارزیابی اثر بخش سیستمی برای حصول به اهداف سازمان  سیستم پیگیری اقدام اصلاحی، پیشگیرانه و اثر بخشی نتایج ممیزی  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با تکنیک های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه .IMS 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 درک نیازمندی های سیستم مدیریت یکپارچه IMS و اجرای اثربخش ممیزی داخلی در سازمان ها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO 14001:2004، ISO 9001:2008 ، OHSAS 18001:2007 و ISO 19011:2011، جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران و نمایندگان مدیریت، اعضای کمیته های راهبری، ممیزین و کارشناسان سیستم مدیریت یکپارچه  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )