محتوای دوره:

 مبانی مدیریت پروژه  مروری برالزامات استاندارد ISO 10006:2003  بررسی مستندسازی سیستم مدیریت پروژه از دیدگاه ممیزی  آشنایی با استاندارد ISO 19011 و چارچوب الزامات مطرح شده دراین استاندارد  اصول و نحوه مدیریت ممیزی  اهداف ،دامنه، برنامه ریزی وسوابق مورد نیاز برای یک ممیزی  پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی جهت ممیزی  طراحی چک لیست ممیزی  اجرا ، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  طراحی یک سیستم جامع گزارش دهی و پیگیری اقدامات اصلاحی  ارزیابی بهره وری سیستم مدیریت پروژه  آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

هدف :

شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت پروژه، درک ضرورت های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت پروژه.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری فرایندفرآیند ممیزی سیستم مدیریت پروژه، درک ضرورت های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت پروژه.

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 10006:2003 و ISO 19011:2002

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با مبانی مدیریت پروژه و الزامات استاندارد ISO 10006:2003

دوره های مرتبط:

مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2004 & ISO 10006:2003 ، مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها، مدیریت ریسک در پروژه ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )