محتوای دوره:

– مزایا و الزامات استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی – بررسی ضوابط ، قوانین و مقررات زیست محیطی در ایران – روند رشد و استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی در دنیا – مروری بر عناصر و الزامات ISO 14001:2004 با دیدگاه ممیزی – تدوین خط مشی، نظامنامه و روش های اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی – اصول و مراحل انجام ممیزی – طراحی چک لیست ممیزی، ریسک ممیزی – اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی – نحوه تدوین عدم انطباق و گزارش ممیزی – صلاحیت و ارتقاء ممیزین

هدف :

 مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 14001:2004، شناخت فرآیند ممیزی و ارزیابی های زیست محیطی جهت تدوین برنامه های متناسب در سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در سازمان، تدوین خط مشی، نظام نامه و روش های اجرایی سیستم، اجرای اثربخش ممیزی داخلی.

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO 14001:2004 و ISO 19011:2011

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان زیست محیطی

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی

دوره های مرتبط:

 سر ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استانداردISO14001:2004

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )