محتوای دوره:

 مزایا و الزامات استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  بررسی ضوابط ، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران  مروری بر عناصر و الزامات OHSAS 18001:2007 با دیدگاه ممیزی  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  خط مشی، نظام نامه و روش های اجرایی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  اصول ممیزی و مراحل انجام ممیزی  طراحی چک لیست ممیزی  اجرای ممیزی و جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  نحوه تدوین عدم انطباق ها و گزارش ممیزی  صلاحیت و ارتقا صلاحیت ممیزین

هدف :

 مروری بر الزامات استاندارد OHSAS 18001:2007، شناخت فرآیند ممیزی، ارزیابی های ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت تدوین برنامه های متناسب در سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک های سازمان، تدوین خط مشی، نظام نامه و روش های اجرایی سیستم، اجرای اثربخش ممیزی داخلی.

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای OHSAS 18001:2007 وISO 19011:2011

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان ایمنی و بهداشت

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای، ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی

دوره های مرتبط:

 سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )