محتوای دوره:

 اصول و مبانی کیفیت  روند تغییر نیازها و فرهنگ اجتماعی  مروری بر الزامات استاندارد ISO 29001 ویرایش سال ۲۰۱۰ با دیدگاه ممیزی  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت  آشنائی با استاندارد جدید ممیزی ISO 19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد  مدیریت ممیزی و اصول آن  شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک ممیزی  پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی  طراحی چک لیست های ممیزی  اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  صلاحیت و ارتقاء صلاحیت ممیزین  آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

هدف :

 شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم های مدیریت کیفیت.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 طرح ریزی، اجرا، پایش و بازنگری شیوه انجام ممیزی های داخلی کیفیت در سازمان ها.

منابع آموزشی :

 متن استاندارد های ISO 19011:2011، ISO 29001:2010، جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

 مدیران، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود و تضمین کیفیت

پیش نیاز:

آشنایی با الزامات استاندارد ISO 29001:2010

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 29001:2010،

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز (۲۴ ساعت)