محتوای دوره:

 تاریخجه و مراحل شکل گیری مدیریت دانش  تعریف داده ، اطلاعات،دانش،خرد  انواع دانش،خواص دانش،چگونگی تبدیل داده و اطلاعات به دانش  تعاریف مختلف مدیریت دانش ، نظام ها ،راهبردها و عناصر مدیریت دانش  متدولوژی استقرار نظام مدیریت داش در سازمان و طرح های عملی در این زمینه  حرکت به سمت سازمان یاد گیرنده و دانش محور  نقش فناوری اطلاعات ،فرهنگ سازی و منابع انسانی در مدیریت دانش  تبدیل دانش پنهان کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و جمع آوری آن در پایگاه دانش  ارزش یابی بازده سرمایه کذاری در مدیریت دانش  نتایج حاصل از مدیریت دانش،عوامل موثر در موفقیت و شکست آن

هدف :

شناسایی و بکارگیری انواع دانش های سازمانی،ایجاد پایگاه دانش سازمانی جهت جلوگیری از حل مجدد یک مسئله حل شده توسط افراد مختلف در راستای خلق دانش بیشتر در سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

-بکارگیری انواع دانش های سازمانی ، ایجاد پایگاه دانش سازمانی جهت جلوگیری از حل مجدد یک مسئله حل شده

منابع آموزشی :

-جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

مدیران و سرپرستان و کارشناسان

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

 ۲روز (۱۶ساعت)