تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010

تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM – 2010

خودارزیابی بر اساس مدل EFQM – 2010

تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

متدولوژی های اولویت بندی پروژه

های بهبود در ارزیابی EFQM

مدیریت مالی در سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM

طرح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی

بر مدل EFQM

سمینار راهکارهای اصلاح الگوی مصرف با رویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM

رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی

مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی

مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی  سازمانی

مدیریت منابع انسانی در مدل EFQM

مدیریت زنجیره تامین  در مدل EFQM

مدیریت دارایی های فیزیکی در مدل EFQM

مدیریت تکنولوژی در مدل EFQM

مدیریت اطلاعات در مدل EFQM

مدیریت دانش

در مدل EFQM

الزامات مدل EFQM در مدیریت فرآیندها

مدیریت ارتباط با