ممیزی داخلی ISO 14001:2004

سرممیزی ISO 14001:2004 تحت اعتبار IEMA

سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهای بین المللی (NEW)

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

سازمان و مدیریت انرژی های درون سازمان

بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع فلزی

بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع لوازم خانگی

بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل

بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غیر فلزی

بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غذائی

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان

ذخیره انرژی در نفت و گاز و پتروشیمی

استفاده از انرژی خورشیدی

NEBOSH National Certificate in Environmental Management New

سیستم مدیریت انرژی

مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان New

مدیریت مصرف انرژی در نفت و گاز و پتروشیمی New

مدیریت مصرف انرژی در صنعت خودرو New

مدیریت مصرف انرژی در صنایع سنگین New

مدیریت مصرف انرژی

در صنایع کوچک و متوسط New

آلودگی های زیست محیطی و اثرات تخریبی آن

NEBOSH National Diploma in Environmental Management

تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2004

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2011

روشهای کاهش ضایعات

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس BS EN 16001:2009

بازیافت مواد و انرژی و تبدیل آنها در صنایع

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

سمینار اصول ممیزی و پرورش شهرداران زیست محیطی EA

سیستم مدیریت جامع ضایعات، پساب ها و پسماندها

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی براستاندارد ISO 50001:2011

ممیزی فنی انرژی و روش های مدیریت و کاهش آن New

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011