مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

 

تشریح الزامات سیستم مدیریت فن آوری اطلاعات IT Management مبتنی بر استاندارد NEW ISO 20000

ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی مدیریت

فناوری اطلاعات

ITSP

آشنایی با امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت ارتباطات کسب و کار و امور مشتریان الکترونیکی

استراتژی الکترونیکی

نوآوری الکترونیکی

طراحی ساختار نمادین مدل کسب و کار در اینترنت

مفاهیم نوین بیمه

الکترونیکی و پیاده سازی آن در ساختار سازمان بیمه

IT portfolio management- مدیریت سبد پروژه فن آوری اطلاعات

Implementation of IT Governance with cobit and val IT – استقرار حاکمیت فن آوری اطلاعات بر مبنای چارچوب Cobit و Val IT

IT Service management with ITIL – مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات

استراتژی تکنولوژی در مدیریت تکنولوژی

تجاری سازی فن آوری/ پارکهای رشد

سمینار مدیریت فن آوری اطلاعات IT Management مبتنی بر استاندارد

ISO 20000

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005 تحت اعتبار IRCA

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی براستاندراد ISO 27001

مبانی آموزش الکترونیکیE-Learning

مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27005:2005

سمینار آشنایی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استاندارد New ISO 20000-1:2005

برنامه ریزی منابع سازمانERP

مدیریت مداومت کسب و کار بر اساسBS 25999-2:2007

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت امنیت اطلاعات New

اصول امنیت شبکه New

مدل های انتقال تکنولوژی

قراردادهای انتقال تکنولوژی

ممیزی و ارزیابی تکنولوژی

تجارت الکترونیک E-Commerce

موتورهای جستجو در اینترنت

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات itsms

ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر

اساس ISO 27004:2009

آشنایی با الگوهای تهیه خط مشی ها، چک لیست ها و رویه های امنیت اطلاعات

مدیریت کنترل دسترسی

مدیریت حوادث امنیت اطلاعات

اصول امنیت فیزیکی مراکز و پایگاه داده ها و اطاق سرورها براساس BICSI-002:2010

تشریح الزامات و ممیزی داخلی BCPسیستم مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301:2012

استقرار سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات براساسISO 27003:2010 NEW

تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO20000-1:2011وISO 20000-2:2012

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات مبتنی بر رویکردCOBIT

تشریح الزامات و مستند سازی حاکمیت فناوری اطلاعاتISO 38500:2008 NEW

مبانی آموزش الکترونیکیe-Learning NEW